top of page
Wooden Hut
אבטחת מידע ומדיניות פרטיות


אבטחת מידע ופרטיות
שיתוף המידע האישי:
1.    הנכם מאשרים בזאת כי אתם מודעים לכך כי לא חלה עליכם חובה חוקית לספק לחברה מידע, ומסירת מידע נעשית מרצונכם ובהסכמתם החופשית. יחד עם זאת המידע נדרש על מנת לאפשר לקבל שירות מהחברה באמצעות האתר. ברישום לאתר או שימוש בו באופן אחר, הנכם מסכימים במפורש ומרצון שהחברה תאסוף מידע ותשמור אותו באחד או יותר ממסדי הנתונים שלה.
מטרת השימוש במידע:
1.    מטרת השימוש במידע הינה כדי לאפשר לחברה להעניק ייעוץ וליווי למשתמשים באתר וללקוחותיה. לצורך כך, נבקש מכם מידע, בין-היתר, על הפרטים הבאים: שם, טלפון, כתובת מייל, סוג העסקה, הכנסות, התחייבויות כספיות חודשיות, עלות הנכס, גובה המשכנתא המבוקשת וכו'. 
עיון, תיקון או עדכון של המידע שלך:
1.    כנדרש בחוק, אנו מאפשרים לכם לעיין במידע שסיפקתם לנו במהלך הרישום ולשנות נתונים, אי דיוקים או שגיאות במידע. כדי לבקש לעיין במידע או לתקן ולעדכן את המידע האישי שלכם, צרו עמנו קשר בכתובת מייל cohenmashcanta@gmail.com.
2.    משתמש אשר מעוניין מסיבה כלשהיא, ובכל זמן, לאחר שנרשם או השתמש באתר והסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, להסיר את ההסכמה שנתן לאיסוף המידע, שמירתו ושימוש בו למטרות שלשמן נמסר המידע באתר, יכול ליצור קשר באמצעות כתובת הדוא"ל cohenmashcanta@gmail.com והחברה תסיר אותו ממאגר המידע שלה, על כל הנובע והמשתמע מכך.
הגבלת אחריות:
1.    הנכם מצהירים שהמידע שסיפקתם לחברה הוא שלם ומדויק, וניתן על ידכם מרצון ומדעת. כמו כן, הנכם מאשרים בזאת ומסכימים שהשימוש שהחברה עושה במידע אינו מהווה הפרה של זכות לפרטיות וגם לא של אף זכות אחרת, ומוותרים בזאת על כל טענה, תלונה או עילת תביעה ביחס להפרה, פגיעה בכם או בכל מי מטעמכם לרבות בזכותם לפרטיות, כתוצאה מאיסוף מידע ושימוש בו בהתאם למדיניות פרטיות זו, ומשחררים את החברה מכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעלול להיגרם לכם או לצדדים שלישיים בעקבות מסירה ואיסוף המידע והשימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו.
2.    השירות באתר החברה מיועד למשתמשים מעל גיל 18. ככל שיתאפשר שירות מסוים למשתמשים בגילאים נמוכים מ- 18, על משתמשים אלו לקבל הסכמה של אחד מהוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש בשירותים ומסירת פרטים אישיים במסגרתם.
3.    החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם למשתמשים, היה וכתוצאה מכך יאבד המידע ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
4.    החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י המשתמשים אלא על מנת לאפשר את קבלת השרות באתר ובהתאם לכל דין.
העברת מידע לצדדים שלישיים:
1.    כחלק ממתן השירותים, החברה תעביר או תשתף מידע אישי אודות המשתמשים עם גופים פיננסיים שונים לצורך קבלת הצעות למוצרים פיננסיים שונים, לרבות משכנתאות.
2.    כמו כן, החברה עשויה להעביר מידע אישי לרשויות או גופים ממשלתיים או ציבוריים לצורך מילוי חובה חוקית שחלה על החברה או לצורך מילוי או קיום צווים שיפוטיים.
3.    אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר, ככל שאין מגבלה על כך בדין החל.
4.    בנוסף, תהא החברה רשאית לשתף את המידע עם צד שלישי המבקש לרכוש את החברה או את נכסיה (כולם או חלקם המהותי), בכפוף להתחייבותה לאבטחת המידע ברמה שלא תפחת מהמפורט במדיניות זו.
בעל מאגר המידע:
1.    חברת כהן משכנתאות בע"מ משמשת כבעלת מאגר המידע האישי אודות המשתמש. המידע האישי על אודות המשתמשים יישמרו במאגר המידע הרשום
שינויים במדיניות הפרטיות:
1.    האתר שומרי על זכותו לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת ובהתאם לדין ולשיקול דעת החברה הבלעדי ומבלי שהחברה תודיע על כך, לכן אנא עיינו בה לעתים קרובות. שינויים והבהרות במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מחייב מיד עם פרסומם באתר.
Cookies
1.     האתר משתמש ב-Cookies לצורך תפעולו השוטף ועל מנת לאסוף נתונים אודות השימוש של משתמשים באתרים, להתאים את הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניהם לנושאים שיעניינו אותם, ולצרכי אבטחת מידע.
2.     Cookies הם קבצי טקסט שנוצרים לפי פקודת הדפדפן של המשתמש ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתם על מחשבך (ככל שאינם מותקנים כבר) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מה-Cookies יפקעו כשתסגור את הדפדפן וחלקם ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך.
3.    המידע שמכילים ה-Cookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותם על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן). בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר, או באתרי אינטרנט אחרים.
4.    ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג’ המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons “משוואת רשת” במודעות הפרסומת (“Cookies”). משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. אותו מידע אינו מזהה אותך באופן אישי, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
5.    השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר. לדוגמה, מדיניות הפרטיות של- Google.
יצירת קשר:
1.    בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות יש לפנות ל: שירות הלקוחות בטלפון 055-9545995, או במייל cohenmashcanta@gmail.com.

Anchor 1
bottom of page